องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น
เลขที่ 129 หมู่ 7 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์ 044-002245 โทรสาร 044-002245 อีเมล์ : ADMIN@TAJAN.GO.TH , TAJANORG@GMAIL.COM